Verschillende Fora om meningen te vormen en uit te dragen.

Het GGC wil bijdragen aan het publieke debat over de principes die in onze samenleving leidend zouden moeten zijn over de machtsverhoudingen. We richten dat debat ook op de verschillende sectoren waaruit een samenleving bestaat; dat doen we in Kamers. De ‘kamerindeling’ met de huidige trekkers is als volgt:

 

Klik op de betreffende link voor meer informatie per Kamer.

 1. publieke sector; publiek private samenwerking; Hans Schönfeld
 2. markt en moreel leiderschap; Henk A. Koopmans
 3. maatschappelijk middenveld/semipublieke sector: gezamenlijke verenigingen van intern toezicht; sociale ondernemingen; Willem van Leeuwen
 4. maatschappelijk toezicht: toezicht vanuit de samenleving door: NGO’s, consumenten- of patiëntenverenigingen, burgerinitiatieven, media als Follow the Money, Kassa of Monitor; Dick Ruimschotel. 

De verschillende kamers zijn in een aparte startnotitie enigszins uitgewerkt. De wijze van denken, debatteren en leren is iets wat uiteindelijk vanuit de deelnemers aan het debat zal worden vastgesteld. Een benadering die ons aanspreekt is deze:

  • een aantal ‘deskundigen’ wordt gevraagd om op de Good Governance Centre site  bijdragen te posten;
  • startnotitie en postings kunnen op hun beurt weer becommentarieerd, bestreden, bevestigd of aangevuld worden.
  • op die wijze ontwikkeld zich een community van betrokken wijzen en een zich steeds vernieuwende pool van bijdragen.
  • deze bijdragen kunnen op papier en/of digitaal worden gebundeld en de basis vormen voor congressen, denktanks, inleidingen, nadere studies, voorstellen tot maatschappelijke verandering of veranderingen in de (good) governance verhoudingen van partijen.

De opzet is steeds om deze sector te verbinden met andere, zodat problemen en oplossingsrichtingen in onderling verband en liefs in onderlinge samenwerking geadresseerd worden. Op deze manier willen we van de verschillende actoren van de zogenaamde maatschappelijke driehoek met elkaar verbinden tot een dynamisch-evenwichtig geheel waar geen der partijen een dominante, de andere partijen overheersende positie inneemt

Globale positionering van Kamers in maatschappelijke driehoek