Goed Toezicht en Good Governance zijn centraal voor een samenleving; te belangrijk om over te laten aan sectorale governance codes en geïnstutionaliseerde partijen als overheid of raden van toezicht.

De samenleving zoekt naar nieuwe evenwichten tussen markt, overheid en burger, tussen publiek, semipubliek en privaat.

Het gaat daarbij om vragen als ‘is maatschappelijke meerwaarde op lange termijn het doel van een onderneming of economische meerwaarde?’ ‘Wie ziet er toe op ondernemingen naast de markt of de overheid?’ ‘Hoe kunnen mensen en organisatie constructief en creatief hun eigen omgeving vorm geven binnen en buiten de representatieve democratie?’

Het oprichten van een platform maakt het makkelijker om actief bij te dragen aan het maatschappelijk denken hierover.

We voelen ons deel van een maatschappelijke beweging die een samenleving gestuurd vanuit een centralistische hiërarchie (staat, CEO of pater familias) wil inruilen voor een meer horizontale samenleving waarin principes domineren als democratie, rechtsvaardigheid, horizontaliteit/stakeholderschap, maar ook verantwoordelijkheid en inclusiviteit. Deze waarden zijn zaken waarop beleid en management dienen te sturen en het zijn waarden en zaken die door  allerlei soorten van toezicht moeten worden bewaakt. 

Voor meer informatie over ons programma en projecten klik hier.